Државјанство на државни обврзници на Света Луција

Државјанство на државни обврзници на Света Луција


Државјанството преку инвестиција може да се изврши преку купување на државни обврзници кои не носат камата. Овие обврзници мора да бидат регистрирани и да останат во името на барателот за период од пет (5) години на одржување од датумот на првото издавање и да не привлекуваат каматна стапка.

Државјанство на државни обврзници на Света Луција

Откако ќе се одобри апликација за државјанство преку инвестиција во државни обврзници, потребна е следнава минимална инвестиција:

  • Апликантот кој аплицира сам: 500,000 УСД
  • Апликантот кој аплицира со брачниот другар: 535,000 УСД
  • Апликантот што аплицира со брачниот другар и до уште две (2) зависни лица во квалификација: 550,000 XNUMX УСД
  • Секоја дополнителна квалификација зависи: 25,000 УСД