Света Луција - Економија

Света Луција - Економија

Нашите четири платформи за инвестиции обезбедуваат подобри можности со нашата добра за деловна економија. Туризмот учествува со околу 65% од БДП и е формиран како највисок приносител на девизи.

Втората водечка индустрија во Света Луција е земјоделството. 

Света Луција во 15 година воведе Данок на додадена вредност од 2017%, со што стана последната земја на Источен Карибите што го стори тоа. Во февруари 2017 година Света Луција го намали Данокот на додадена вредност на 12.5%.